EFOP-3.1.5-16-2016-00001 ” A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása”

A projekt célja:

 • A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, csökkentése, újratermelődésének megakadályozása, a köznevelés hátránykompenzációs és esélyteremtő képességének növelése
 • Célzott és a helyi igényeken alapuló komplex intézményfejlesztés
 • A helyi szintű pedagógiai-szakmai szolgáltató rendszer fejlesztése
 • Helyi közösségi együttműködés megvalósítása
 • A veszélyeztetettséget növelő tényezők azonosítása, személyre szabott beavatkozások
 • A deszegregációt elősegítő oktatásszervezési eljárások bevezetése

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:

 • A projekt elsődleges célja − preventív és intervenciós tevékenységekkel − az iskolai lemorzsolódás megelőzése. A projekt egésze intézményi fejlesztésekre irányul, a fejlesztések fókuszában minden esetben célzott és helyi igényeken alapuló komplex intézményfejlesztés áll.
 • intézmény- és szervezetfejlesztési, hatékonysági beavatkozások tervezése és a végrehajtás támogatása
 • a taneszközkészlet fejlesztése
 • belső pedagógusi, nevelőtestületi közösségfejlesztés
 • az intézményi hálózatépítés támogatása

A projekt ütemezése:

 • 2017/2018-as tanév = felkészülési év

A felkészülési évben elkészülnek a fejlesztést megalapozó dokumentumok:

 • a helyzetelemzés,
 • az intézményfejlesztési terv,
 • és az intézkedési terv.

A felkészülési évben csak az intézményfejlesztést koordináló intézményi mikrocsoportok kezdik meg működésüket, a további tématerületi mikrocsoportok csak a fejlesztési években működnek.

 • 2018/2019-es tanév = az 1. fejlesztési év

Megkezdődik az intézkedési terv végrehajtása.

 • 2019/2020-as tanév = a 2. fejlesztési év

Az intézkedési terv végrehajtása folytatódik.

Mérföldkövek:

 • szeptember 30-ig: intézmények bevonása
 • október 31-ig: helyzetelemzések
 • december 31-ig: intézményfejlesztési tervek
 • október 31-ig: óvodák bevonása
 • október 31-ig: óvodai helyzetelemzések
 • október 31-ig: a tervezett indikátorok és számszerűsített szakmai elvárások teljesülnek, az intézményfejlesztési programok lezárulnak.
 1. szeptember és október hónapban a nevelőtestületek bevonásával elkészült az intézményi helyzetelemzés, amely feltérképezte a kijelölt feladatellátási hely társadalmi és szociokulturális környezetét, a hátránykompenzálás és a szegregáció megelőzésének a lehetőségeit, a partnerkapcsolatokat, a nevelők által elkészített SWOT elemzést, illetve a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó információkat.
 2. novemberében a Projektbe bevont feladatellátási helyeken működő mikrocsoportok tagjainak feladata volt az októberben véglegesített helyzetelemzés eredményeinek összegzése, amelyet a fejlesztési célok mentén kellett elkészíteniük. A fejlesztési terv megalkotásának az alapját a helyzetelemzés adatai és az azokra adott reflexiók képezték.

Az intézményfejlesztési terv célja, hogy a feladatellátási helyre szabott helyzetelemzésben szereplő jellemzők mentén stratégiai fejlesztési irányokat és tevékenységeket rajzoljon meg a helyzetelemzésünkben bemutatott helyzetkép és az ennek mentén választott szolgáltatási „csomag” alapján.

A komplex ILMT intézményfejlesztés céljai, amelyeket az intézményfejlesztési tervnek, majd később az intézkedési tervnek is tükröznie kellett:

 • Intézményfejlesztési mikrocsoport működtetése
 • A tanulói lemorzsolódás megelőzését szolgáló intézményi jelzőrendszer működésének fejlesztése
 • A FEH köznevelési intézményrendszerben elfoglalt helyzetéből fakadó fejlesztési célok meghatározása a korai iskolaelhagyás, illetve a méltányos oktatásszervezés szempontjából
 • A FEH állapotának vizsgálata a méltányos oktatásszervezés szempontjából
 • A helyi komplex intézményfejlesztés közvetett céljai, várható eredményei alapján a tanulói eredményesség és előrehaladás elősegítése
 • A FEH partnerkapcsolatainak bővítése, az együttműködési formák erősítése
 • Az intézményfejlesztés belső erőforrásrendszerének és szervezeti struktúrájának meghatározása, kialakítása
 • A FEH értékei, alapelvei, a feladatellátási hely előtt álló kihívások összegyűjtése

EFOP- 3.1.5-16-2016-00001 pályázat tevékenységeinek az összefoglalója 2019

EFOP- 3.1.5-16-2016-00001 pályázat tevékenységeinek az összefoglalója 2020