EFOP- 3.1.5-16-2016-00001 pályázat tevékenységeinek az összefoglalója 2020 – Sarkadi Általános Iskola 001 FEH

 

Január

 • Aktuális havi teendők áttekintése.
 • Az ILMT műhelyek nem kontaktszakaszban elvégzendő feladatainak az összehangolása.
 • Intézményvezető beszámolója az antiszegregációs munkacsoport üléséről.
 • Beszámoló az intézményi dokumentumok felülvizsgálatáról, az elkészült dokumentum megvitatása.
 • A felülvizsgált Átmenetek és Hálózati Munkacsoport munkaterveinek a megismerése.
 • Az ILMT intézményfejlesztési krónika áttekintése, fotódokumentáció felülvizsgálata.
 • A partneri együttműködések áttekintése. Aktuális feladatok elvégzése: óvoda-iskola munkacsoport aktuális teendőinek megbeszélése.
 • A pedagógusokra vonatkozó, valamint az intézményfejlesztést támogató mérések és az aktuális SWOT analízis előkészítése, mérőeszközök kiválasztása.
 • A beiratkozás tervezése.
 • A KAP mentor fogadásának az előkészítése, reflextív beszámoló elkészítése.
 • A 4. évfolyam képességmérésének előkészítése, a lebonyolító Tóth Zoltánné számára a mérőeszközök átadása.
 • A félévi beszámoló és értekezlet előkészítése.

 

Február

 • Intézkedési tervben rögzített tevékenységnek megfelelően a 2019/2020-as és 2020/20201-es tanévre vonatkozóan a képzések aktualizálása történt. (Az iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében milyen továbbképzésekkel gazdagodtunk, illetve milyen képzéseken tervezünk részt venni. Január 27-én Nobik Attila látogatott el iskolánkba a KAP program mentoraként. Nagyon elégedett volt a látottakkal, a szervezéssel.)
 • Tóth Zoltánné beszámolt a negyedikes képességmérésről. A tesztek közül a legrosszabb eredményt az elemi számolási készségen belül a mértékváltás illetve az elemi gondolkodási képesség rendszerezés, kombinálás feladatai okozták.
 • A február 04.-én megrendezésre került az Átmenetek Hálózati Műhelysorozat második alkalma.
 • Az ILMT műhelyek, valamint az Átmenetek Hálózati Műhelysorozat 2. alkalmának résztvevőiként 2020. január-februárban megismertük azokat az indikátorokat, példatevékenységeket, amelyek segítségével előkészíthető az intézményi alapdokumentumok módosítására vonatkozó javaslat az adott intézményfejlesztési területen.
 • Ebben a hónapban megvalósított intézményfejlesztés:

Az intézményfejlesztési munkacsoport összehangolt működése a kijelölt célok megvalósítása érdekében, és a fenntartóval szorosan együttműködve:

 • – A csoport működése havi lebontásban.
 • – Az IKCST alapján az intézményfejlesztés koordinálása.
 • – Az intézményvezető részvétele a tankerületi Antiszegregációs Munkacsoportban.
 • – Folyamatos egyeztetés a partnerekkel.
 • Az alsó és felső tagozat közötti átmenetet hatékonyabbá tevő mérések elvégzése; célirányos programfejlesztő csoport működtetése; egyéni fejlesztések kidolgozása.
 • – Mérések lebonyolítása.
 • – Kiértékelés, rögzítés.
 • – Ismertetés a nevelőtestülettel, szülőkkel.
 • Komplex Alapprogram bevezetése, megvalósítása. Törekvés az Élménysuli cím elnyerésére.
 • – Havi koordinációs műhelyek megvalósítása.
 • Alsóból felsőbe átmenetet támogató programfejlesztő csoport megalakítása, működtetése
 • – alsó – felső munkacsoport kiértékeli a 4. évfolyamos mérési eredményeket
 • Koordinációs munkacsoportok létrehozása
 • – Rendszer kipróbálása

 

Március

 • A 2019/2020 tanév záró feladatainak ütemezése – a projektzáráshoz kapcsolódó főbb tevékenysége:

Intézményi alapdokumentumok módosítása: Az egyes fejlesztési területek módosítási javaslatainak összegzését 2020. március 31-ig szükséges elkészíteni. A Rövid és középtávú Intézményi Komplex Cselekvési Terv (2020–2023) sablonját és eljárásrendjét, megismertük. A végleges, elfogadott, aláírt és lepecsételt IKCST 2020-2023 dokumentumot legkésőbb 2020. május 31-ig szükséges megküldeni szkennelt formában a POK kapcsolattartó számára.

 • ILMT műhelysorozat és az akkreditált képzések zárása. A megvalósult ILMT műhelyek záró feladatának feltöltési határidejét 2020. március 31-ig meghosszabbításra került. Az eddig meg nem tartott 9 db ILMT Műhely 3. alkalmait távoktatási formában tartották meg, ennek részleteiről az érintett pedagógus kollégák értesítve lettek. A multiplikációs, ágazati és átmeneti műhelyekben vagyunk érintettek.
 • Helyi közösségi nap 4. (Családi nap 4.) tervezése történt meg.

Április

 • Az Átmenetek Hálózati Műhely és a Multi Hálózati Műhely 3. (záró) alkalma távoktatási formában került megvalósításra. Az Ágazati és Fenntartói Hálózati műhelyek bizonytalan ideig halasztásra kerültek.
 • A 2019/2020 tanév záró feladatainak ütemezése – a projektzáráshoz kapcsolódó főbb tevékenységek: Intézményi alapdokumentumok módosítása történt meg ebben a hónapban.

(A kollégák online formában ismerkedtek meg a módosítási javaslatokkal, a szavazás 2020.03. 29-én a KRÉTA rendszeren keresztül megtörtént.) A rögzített elemek alapján megkezdtük a további dokumentumok (SZMSZ, HÁZIREND átdolgozásának előkészítését).

 • Hatásvizsgálati kérdőív: A kérdőív kitöltésével visszajelzést adunk az eddigi közös munkánkról, online kérdőív formában hasonlóan a tavalyihoz.
 • Intézményfejlesztési tevékenységeink: Intézményfejlesztési tevékenységeink ebben a hónapban részben megvalósultak a járványra való tekintettel. Működtek a gyakorlatközösségek és munkacsoportok online formában, illetve szoros kapcsolatban álltunk az óvodákkal a beiratkozás miatt.
 • Sajnos a helyi közösségi nap (4) a járvány miatt elmaradt.

 

Május

 • Az akkreditációs elvárásokat sikeresen teljesítő résztvevők számára megkezdték az ILMT műhelyek során szerzett tanúsítványok / látogatási igazolások kiállítását.
 • Nevelőtestületünk tagjai az előzetesen kiküldött, átolvasott, módosított Pedagógia program elfogadására vonatkozóan április 30.-án online értekezleten vettek részt. Az online értekezletről jegyzőkönyv készült, mi ezt küldtük el a POK kapcsolattartónak május 31-ig. A nevelőtestület a felülvizsgálatot 64 támogatással, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodással fogadta el, 1 javaslat érkezett.
 • Az Összegző beszámoló elkészítése folyamatban volt.
 • A mikrocsoport az összegző beszámoló első és második részének kitöltése és megküldése történt az implementációs mentornak ellenőrzésre 2020.05.25-ig. Tartalmi jóváhagyás után a mentor megküldte a POK kapcsolattartónak, aki a javított eredménytáblával összerakta és nyomtatható pdf. formában küldte az iskolának.
 • Rövid és középtávú Intézményi Komplex Cselekvési Terv (2020-2023) elkészítési határideje: május 31. volt.
 • Nevelőtestületi nap 2 forgatókönyvének leadási határideje: május 31. volt. Ez a nap iskolánkban augusztusban került megrendezésre.
 • HKN4 (Családi nap 4.) forgatókönyvének leadási határideje: május 31. Az eseményt 2020. december 31-ig kellett volna megvalósítani, melynek fókuszában az ágazati és ágazatközi partnerséget helyezzük. A kialakult járványhelyzet miatt az esemény december 18-án elmaradt, átkerült 2021-be.
 • A tervezett hospitálások, intézménylátogatások, intézményfejlesztést segítő partneri együttműködések a járvány miatt elmaradtak. Online egyeztetést folytattunk a csoportunkba tartozó intézmények vezetőivel az online oktatás, a fejlesztés és felkészítés folyamatáról. A tapasztalatokat beépítettük a napi oktatási, nevelési és intézményvezetési gyakorlatba.

 

Június – július

 • Megérkeztek a tanúsítványok.
 • Letöltésre került az iskola részére a projektmappa tartalma, mert annak a hozzáférhetősége június utolsó napján megszűnt.
 • Az összegző beszámoló első és második részét kitöltöttük (mentori támogatással) és elküldtük az implementációs mentornak ellenőrzésre. Az implementációs mentor minőségbiztosította a dokumentumot, melynek eredményeiről e-mailben tájékoztatta a mikrocsoport-vezetőt. A beszámolót minőségileg, szakmailag rendben találta, és tájékoztatott minket arról, hogy a végleges Összegző beszámolót megkültük a tréner számára, és a POK kapcsolattartótól kaptuk vissza nyomtatható formában. A végleges, nevelőtestület által elfogadott, FEH vezető, intézményvezető által aláírt és lepecsételt dokumentumot szkennelést követően el kellett küldenünk a POK projektmunkatárs és fenntartó részére 2020. augusztus 31-ig.
 • Zajlott a dokumentumok módosítása.
 • A hatásvizsgálati kérdőívek 3. része a Projektbe nem bevont pedagógusoknak szól, számukra az intézményvezető/feladatellátási hely vezetője küldte meg a kérdőív elérhetőségét.

Számukra a kitöltés határideje: 2020. június 15. volt.

 

Augusztus

 • Az IKCST 2020–2023-at elkészítettük, a mentor-mikrocsoport megbeszélésen véglegesítettük, a FEH mikrocsoportja elfogadta, és word formátumban megküldtük a POK munkatárs számára.
 • A nevelőtestülettel a Nevelőtestületi nap 2. keretében történő megvitatást, elfogadást 2020. augusztus 28-án tettük meg.
 • Ezen a napon elfogadtuk a Pedagógiai Program, az SZMSZ és Házirend módosításait, valamint az intézkedési tervekkel kiegészített munkatervet is.
 • A megvalósított Nevelőtestületi nap 2-ről beszámolót, jelenléti ívet készítettünk, és az eredeti, a mikrocsoport-vezető és FEH-vezető által aláírt, lepecsételt példányt a FEH helyszíni projektmappájában, mint projektfenntartási dokumentumot őrizzük és archiváltuk, illetve a POK projektmunkatársának elektronikusan is meg kellett küldtük a beszámolóval együtt.
 • június 30-ig a FEH projektmappa tartalomjegyzéket át kellett tekinteni, és a hiányzó, de már rendelkezésre álló papíralapú, illetve elektronikusan tárolandó dokumentumokkal azt ki kellett egészíteni. Azokkal a fejlesztési produktumokkal, melyek jelenleg még nem állnak rendelkezésre (pl. IKCST 2020–2023), a megvalósulást/teljesülést követően kiegészíthető a projektmappa, ezt augusztusban meg is tettük.
 • A mikrocsoport munkaszerződése lejárt ebben a hónapban. A felbontást rögzítő dokumentumokat átvettük.

 

Szeptember

 • Áttekintettük az eszközlistánkat. A meglévő eszközöket vonalkódoztuk (nem mind érkezett meg) és feltöltöttük egy online felületre fotókkal.
 • Megkezdtük a KAP DFHT órák és alprogrami foglalkozások megtartását, dokumentálását.
 • Megkezdődtek a mérések: 1 osztályosok difer és e-Dia mérései, 4-8. osztály szociometriai mérései.
 • ILMT intézményfejlesztési munkacsoport további működtetése, az intézményfokok közötti átlépést (Óvoda-iskola, alsóból-felsőbe, általános iskolából középiskolába) segítő munkacsoportok működtetésének előkészítése megtörtént. A módszertani munkacsoportok fenntartása folyamatos.
 • Megkezdődtek az egyéni és csoportos fejlesztések.
 • Sajnos az óvodákkal és a középiskolákkal hónap végére tervezett közös programok az erősödő járványhelyzet miatt elmaradtak.
 • Online szülői értekezleteket tartottunk.

 

Október

 • KAP fenntartása.
 • OKM alulteljesítés miatti szaktanácsadás –helyzetfeltárás összehangolása az IKCST-vel.
 • Fejlesztések és felzárkóztatások folytatása.
 • Mérési tevékenység folytatása: difer, 7. évfolyamon személyes kompetenciákat feltáró kérdőívek kitöltése.
 • Átmeneteket segítő gyakorlatközösségek megbeszélései – online feladat megbeszélés.
 • Korábbi, a nevelőtestületben végzett mérések kiértékelésének megkezdése.
 • Hospitálás.
 • OKM alulteljesítés miatti szaktanácsadás –helyzetfeltárás összehangolása az IKCST-vel.
 • Részt vettünk 2 online jelzőrendszeri foglalkozáson.

 

November

 • KAP fenntartása.
 • Fejlesztések és felzárkóztatások folytatása.
 • A hospitálások a súlyos veszélyhelyzet miatt elmaradtak.
 • Szintén felfüggesztettük az óvodásoknak szánt programjainkat, valamint a középiskolai beiskolázási programokat.
 • Megvalósult online formában a Williams képzés 7 kolléga részvételével (10 főre terveztük, de a járvány miatt csak ennyien tudtak részt venni.).
 • Elkészült a Humánpolitikai fejlesztési tervünk.
 • Az iparkamara online tájékoztatást tartott a 7-8. osztályok számára.
 • Bejelentkezett az intézményfejlesztést segítő mentor.
 • Online nevelőtestületi értekezleten áttekintettük az addig végzett munkát, tájékozódtunk a tanulói előrehaladás eredményességéről, az aktuális feladatokról.
 • Online szülői értekezleteket tartottunk, értesítettük a lemorzsolódással, valamint a bukással veszélyeztetett tanulók szüleit, és egyéni konzultációkat tartottunk online.
 • Elkészült a korai jelzőrendszer adatait összesítő, elemző dokumentum (2. ilyen). Úgy ítéltük meg, hogy jelenleg az IKCST-t nem kívánjuk kiegészíteni. Az online tér kínálta lehetőségek felhasználásával a terv fenntartható. A személyes jelenlétet támogató programok átszervezése folyamatos, ami nem tartható meg, azt átütemezzük.

 

December

 • KAP fenntartása.
 • Fejlesztések és felzárkóztatások folytatása.
 • Elkészült a következő SWOT analízisünk.
 • Kielemeztük az intézményi klímát, a THOMAS – KILLMANN – tesztet (konfliktuskezelési szokások, ismeretek), a pedagógusok interperszonális orientációját meghatározó kérdőíveket.
 • Részt vettünk 2 online jelzőrendszeri foglalkozáson.
 • Sajnos a Családi nap 4 nem valósulhatott meg a járványhelyzet miatt. Átütemeztük a tanév második felére.
 • Előkészítettük az IKCST 2020/23-t a kötelezően előírt kiigazításra, amelyet 2021 januárjában és februárjában kell elvégeznünk.

 

Minden hónapban megtartásra került a pályázathoz kapcsolódó infrastrukturális megújulást szolgáló építkezés koordinációs értekezlete, amelyen az intézményvezető vesz részt.

A félév során online szaktanácsadások támogatták a hátránykompenzáló, differenciáló és felzárkóztató munkánkat.

 

Sarkad, 2021.01.19.

Pappné Szabó Erzsébet

intézményvezető, mikrocsoport-vezető